Bedienings

Meer oor ons

MISSIE

Om deur geloof te lewe, om deur liefde herken te word, en om ‘n stem van hoop te wees.

As gemeenskap is ons gewy aan die bou van ‘n geesvervulde, passievolle, gesonde gemeenskap van mense.

Ons is toegewyd om mekaar te betrek en te beïnvloed, ons glo dat Jesus self ‘n voorbeeld van diens gegee het en dat ons die verantwoordelikheid gegee is om dit te volg.

Ons werk plaaslik en beïnvloed wêreldwyd, deur alleenlik God te verheerlik.

Mattheus 28:19-20

 “Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.”

VISIE

Kolossense 3: 12-17 (AFR53)

“Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.

Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.

En beklee julle tot alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

WAT ONS GLO

DIE KERK

Ons glo dat die wêreldwye kerk die liggaam van Christus is. Christus is die hoof waaraan almal wat gered is, behoort. As gelowiges vergader ons saam om God te aanbid, die prediking van Sy Woord te ontvang, die doop te bedien, die Nagmaal te gebruik, pastorale sorg en evangelisasie te ontvang. Ons is verbind tot die leerstellings van Christus en gehoorsaam aan al Sy opdragte.

(Matteus 16: 18-19; 16: 5; Efesiërs 1: 22-23)

DIE BYBEL

Ons glo dat die Bybel deur God geskryf is, deur menslike skrywers onder die bonatuurlike leiding van die Heilige Gees en heeltemal relevant is vir ons daaglikse lewens. Dit is die hoogste bron van waarheid en die finale gesag vir geloof en lewe.

(2 Timoteus 3:16; Psalm 119: 160; Spreuke 30: 5)

DRIE-EENHEID

Ons glo in een God wat ewig bestaan ​​in ‘n liefdevolle eenheid van drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees; Elke lid van die drie-eenheid dien verskillende funksies, maar elkeen beskik oor gelyke mag en gesag.

(Kolossense 1:18)

Ons glo dat Jesus deur die Heilige Gees verwek is en uit die maagd Maria gebore is. Hy het ‘n sondelose lewe geleef, onder Pontius Pilatus gekruisig, liggaamlik uit die dood opgestaan, in die hemel opgekom en aan die regterhand van God die Vader as ons Hoëpriester en Voorspeler gesit.

(Genesis 1: 1; 1 Petrus 1: 2; 2 Korintiërs 13:14)

Ons glo dat die Heilige Gees se teenwoordigheid ons verseker van ons verhouding met Christus. Hy lei gelowiges in alle waarheid en oortuig mense van hulle sonde. Hy woon in ons, lei, rus en bemagtig gelowiges vir Christelike lewe en diens. (1 Timoteus 4:14; Efesiërs 5:18, Handelinge 1: 8)

Ons glo in al die gawes van die Heilige Gees soos uiteengesit in 1 Korintiërs 12: 8-10. Die gawes sluit in wysheid, kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profesieë, onderskeiding van geeste, praat in tale en interpretasie van tale. (2 Petrus 1: 19-20)

DOOP EN NAGMAAL

Ons glo dat die doop ‘n simboliese daad is, waardeur ‘n gelowige in die water, op hulle geloofsbelydenis, in die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees gedompel word. Die doop is ‘n uiterlike getuienis van ‘n innerlike gebeurtenis in die lewe van ‘n individu

Die Nagmaal is ‘n herdenking van Christus se offer wat vir almal aangebied word. Al sy seëninge word deur die geloof ontvang.

(Handelinge 2: 41-47, Matteus 28:19)

EVANGELISASIE

As Christene moet ons die evangelie boodskap versprei en vissers van mense maak. Ons glo dat alle Christene die plig het om die evangelieboodskap te verkondig en ander te lei in geloof na Jesus Christus om gered te word.

DIE CHRISTELIKE LEWE

Ons glo dat die opgevaarde Christus verskeie bedienings of predikante aan die kerk gegee het om alle gelowiges na die plek van Christelike volwassenheid te bring om die waarheid te verstaan. Ons glo dat God se regverdige genade nie van Sy heilige krag en doel geskei moet word nie. God beveel ons om Hom  lief te hê met ons hele hart, siel en verstand en om ons geloof en liefde met mekaar te deel, deernis vir die armes en geregtigheid vir die onderdruktes te hê. (Efesiërs 2: 19-22)

VERLOSSING

Ons glo dat verlossing ‘n gawe van God is, wat nie deur ons eie pogings verdien kan word nie, maar op ‘n manier wat met vrye keuse ooreenstem. Verlossing behels die verlossing van die hele mens en word vrylik aangebied aan almal wat Jesus Christus as Heer en Verlosser aanvaar, wat deur Sy eie bloed die ewige verlossing vir die gelowige verkry het. Daar is geen verlossing afgesien van persoonlike geloof in Jesus Christus as Here nie. Verlossing is alleen deur geloof, deur die werk van Christus alleen, alleen deur genade en tot heerlikheid van God alleen.

(Romeine 6:23; Efesiërs 2: 8,9; Joh. 14: 6; Titus 3: 5; Galasiërs 3:26)